« Tillbaka / Häst / Vård & skötselprodukter / Hovvård / Strålröta

Horze Horze Frog Care Gel, hovvård för strålen 100ml

129,00 kr
Priset inkluderar moms Exkl. fraktkostnader
0.1 l (1.290,00 kr / l)
Färg: Ether (Light Blue)
Ether Horze Frog Care Gel, hovvård för strålen 100ml
One size

Beställ nu och dra nytta av många fördelar:


Förlängd returrätt fram till 06.01.2024

Fraktfritt från 99€

Horze logo
Frakt av Horze
Gratis Frakt
Fraktfritt vid order över 790 kr
Utökad returrätt
Viktig information
GHS02 GHS07 GHS09
Farlighetsredovisning (ar)
 • H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Försiktighetsåtgärd (er)
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P303 - VID HUDKONTAKT (även håret):
 • P305 - VID KONTAKT MED ÖGONEN:
 • P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare….
 • P338 - Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • P351 - Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • P353 - Skölj huden med vatten [eller duscha].
 • P361 - Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
 • P362 - Ta av nedstänkta kläder.
 • P391 - Samla upp spill.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till...

Beskrivning

Horze Frog Care Gel håller strålen torr och skyddar den från yttre påverkan.

Har din häst en tendens att ha fuktiga hovar eller en illaluktande stråle, vilket kan vara ett tecken på svampinfektion? Med Horze Frog Care Gel kan du behandla strålen och hålla den torr och på så sätt skydda den från yttre påverkan.

Egenskaper:

 • Behandling för strålen
 • Enkel att använda
 • Skyddar mot yttre påverkan
 • Kan användas vid benägenhet för svamp

Teknisk beskrivning:

Ingredienser: Isopropylalkohol, Koppar naftalen-2-carboxylat, Propylenglykol, Kiseldioxid, Thymus vulgaris, Eugenia caryophyllus bladolja. Varning: Inandning kan orsaka irritation i luftvägarna och slemhinnorna. Förvaras svalt och skyddat från ljus. Innehåller: Isopropanol; Kryddnejlikaextrakt; Linalool; Carvacrol. Farlighetsredovisning (ar): Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Försiktighetsåtgärd (er): Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.... Ta av nedstänkta kläder. Samla uppspill. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till problemavfallet.

Produkt-ID: 25363

Läs recensioner:

Denna produkt har inga produktrecensioner ännu. Hjälp oss och andra kunder genom att skriva en recension.

Färg: